POČETNA2021-11-11T20:42:33+01:00
AKO IMAMO SINDIKAT …

UDRUŽENI SINDIKAT TELENOR

15 GODINA SINDIKATA U TELENORU
Masovnost, profesionalnost i finansijska sigurnost

ZAŠTO DA BUDEM ČLAN SINDIKATA ?

Snažan sindikat podrazumeva, masovnost, profesionalnost i finansijsku sigurnost. Zemlje, kao na primer naša, u trаnzicionom procesu koji je izuzetno složen, teško i dugotrаjno formirаju profesionаlаn, mаsovаn
i finаnsijski stаbilаn sindikаt.

Više

Telenorova korporativna etika

Telenorova korporativna etika podrazumeva više od toga da se izbegne povreda zakona. Ona podrazumeva način na koji se ponašamo jedni prema drugima, kako se ponašamo prema spoljnom svetu. U Telenoru žele da svi budu uključeni i doprinesu stvaranju zdrave i korporativne kulture koja se temelji na zadovoljstvu i bezbednosti.

Više

Politika Telenora

Politika Telenora je takva da podrazumeva poštovanje svih važećih zakona, pravila i propisa koje je donela Vlada.

Više

Telenor podržava

Telenor podržava međunarodno proklamovana ljudska prava uključujući Deklaraciju Ujedinjenih nacija i konvencije o ljudskim pravima. Svi zaposleni u Telenoru dužni su da poštuju  ljudsko dostojanstvo, privatnost kao i prava svakog pojedinca sa kojim dolaze u kontakt u toku rada i ni na koji način ne smeju prouzrokovati ili doprineti kršenju ili sprečavanju ostvarivanja ljudskih prava.

Više

NOVOSTI

Kolektivni ugovor, Potpisan izmedju Telenora i Udruženog sindikata Telenor ističe 19.februara 2022. godine.

Kolektivni ugovor, Potpisan izmedju Telenora i Udruženog sindikata Telenor ističe 19.februara 2022. godine Poštovane kolege članovi sindikatra u Telenoru, Verovatno vam je poznato da se Kolektivni ugovor zaključuje na period od tri godine (2019-2022). Po isteku ovog roka Kolektivni ugovor prestaje da važi, osim ako se učesnici ovog Ugovora drugačije ne sporazumeju. Moguće je da se Ugovorne strane dogovore

Nobelovom nagradom za ekonomiju odlikovan naučni rad o minimalnoj zaradi

Nobelovom nagradom za ekonomiju odlikovan naučni rad o minimalnoj zaradi Dejvid Kard dokazao je da povećanje minimalca ne dovodi do smanjenja broja radnih mesta i dobio je Nobelovu nagradu za ekonomiju. Profesori američkih univerziteta Dejvid Kard, Džošua Engrist i Gvido Imbens dele ovogodišnju Nobelovu nagaradu za ekonomiju za njihov pionirski rad u upotrebi prirodnih eksperimenata. Prirodni eksperimenti koriste situacije iz stvarnog

Radio Network Implementation (Služba baznih stanica)

Radio Network Implementation (Služba baznih stanica) Održavanje baznih stanica njihov je posao. Posao, koji volim. Ako kojim slučajem okrenete 011-301-38-38,iliti fiksni telefon službe za stanice bazne,možete da očekujete razne glasove mazne… Rule, Aca, Jeca i njihova deca: Božur, Gile, Gale i Filipović Peca. Kakva god informacija da vam treba, dobićete, kao na 11 keca!Po mogućstvu vadimo i iz šešira

UDRUŽENI SINDIKAT TELENOR

OSNOVNI CILJEVI I PLANOVI SINDIKATA

Zaštita prava i interesa zaposlenih u skladu sa zakonom i drugim pravnim aktima. Efikasno ostvarivanje zajedničkih i pojedinačnih interesa članova Sindikata.Poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa zaposlenih, tolerancija. Zaštita ekonomskih, socijalnih, radnih, kulturnih, sindikalnih i drugih prava i sloboda.

Više

Naša iskustva

Marija Berić

“Telenor ima ovlašćeno lice iz Sourcing tima koje vodi osiguranje i odmah posle obaveštenju istog zaposleni će biti upućen u dalju proceduru i konačno ostvarivanje prava navedenih u polisi osiguranja. Posle obaveštavanja osiguravajuće kuće o nastupanju osiguranog slučaja, Osiguravajuća kuća procenjuje da li je takav slučaj u domenu polise osiguranja..”

Dejan Roganović

Ime Sindikat“ recidiv je prošlosti. Vezujemo ga za neko vreme koje iz ove perspektive i nije bilo tako loše.Da li ga se stidimo? Između soc sindikata i sindikata u razvijenim sistemima zapada velika je razlika. Neka mlađe kolege, dok ovo čitaju znaju da smo samim zaposlenjem u preduzeću, već bili članovi sindikata. Nismo bili pitani, a bili smo članovi. Danas u Telenoru svako od zaposlenih odlučuje da li želi da bude član sindikata ili ne. Sistem se  promenio, ime Sindikat je ostalo.

Danijela Mijović-Jovanović

Telenor ima lica za podršku i posrednike u funkciji rešavanja i prevencija tužbi za mobing.
Lice za podršku mora imati veštine i osnovna znanja neophodna za prepoznavanje mobinga i reševanje nastalih sporova u postupku kod poslodavca
(obuhvata i disciplinski postupak u slučaju sumnje na zloupotrebu prava na zaštitu). Posebna pažnja mora se posvetiti razlikovanju izmedju mobinga i konflikta.
Postupak rešavanja spora pre svega se vodi po osnovnim načelima medijacije, ali mišljena smo da nam je potrebna aktivnija uloga posrednika nego što to  medijacija predvidja. Sve u svemu cilj je da se spor reši tako da se mudrim postupkom zadovolje interesi žrtve mobinga, a ne iracionalne revanšističke želje u odnosu na mobera, a sve to uz minimum remećenja procesa rada.

Pozovite

Kontakt
Go to Top